Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków


         Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) „3. Gminy prowadzą ewidencję: 1)   zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania …; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych…”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Męcinka zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców , którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości druki zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Męcinka (sekretariat) do dnia 31.03.2016 r. .

Druki zgłoszenia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, pokój nr 6, w godzinach urzędowania, na stronie internetowej gminy www.mecinka.pl .

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;”.

W myśl art. 6 ust. 1 „1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych … są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych …”.

Informuję, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych należy okazać stosowną umowę lub dowody uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za tą usługę.


ZGŁOSZENIE  ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGOImage 

Kanalizacja sanitarna w Męcince:

- sieć wybudowana w 1996 r.
- materiały, z których została wykonana sieć: PVC oraz PE (rurociąg tłoczny),
- długość sieci: 5,7 km
- pompownie: 1 przepompownia ścieków znajdująca się za wsią przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej i wojewódzkiej; do przepompowni ścieki dopływają grawitacyjnie; w przepompowni zamontowane są dwie pompy, które tłoczą ścieki do pompowni ścieków w Starym Jaworze, a stąd do oczyszczalni ścieków w Małuszowie.

Kanalizacja sanitarna Przybyłowice-Małuszów:

- sieć wybudowana w 2001 r.,
- pompownie: 4 przepompownie ścieków - 2 we wsi Przybyłowice, 2 we wsi Małuszów; z przepompowni ścieków we wsi Małuszów ścieki są tłoczone do oczyszczalni ścieków w Małuszowie; w każdej przepompowni zamontowane są 2 pompy.

 Kanalizacja sanitarna w Piotrowicach:

- sieć wybudowana w 2005 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: PCV oraz PE (rurociąg tłoczny),

- długość sieci: 8,9 km,

- pompownie: 1 szt., znajduje się za wsią w kierunku Starego Jawora; w przepompowni zamontowane są dwie pompy; kolektor grawitacyjny przekazuje ścieki do pompowni głównej w Piotrowicach, skąd za pomocą rurociągu tłocznego wykonanego z rur PE Ø 160 ścieki tłoczone są do układu tłoczącego ścieki z Męcinki do pompowni ścieków w Starym Jaworze, a stąd do oczyszczalni ścieków w Małuszowie.

 

 

Kanalizacja sanitarna Słup-Chroślice:

- sieć wybudowana w 2009 r.,

- materiały z których została wybudowana sieć:PCV oraz PE (rurociąg tłoczny),

- długość sieci: 11,9 km

- W 2009 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Słup, Chroślice, Męcinka (w Męcince nastąpiło włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej). W ramach inwestycji wybudowano 6, 7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompownię ścieków we wsi Słup oraz 5,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompownię ścieków we wsi Chroślice. Nowo wybudowana kanalizacja łączy się z istniejącą siecią w Męcince.

Kanalizacja sanitarna Sichów - Sichówek - Słup

- budowa zakończona w 2011 r.

- materiały z których wykonano sieć: rury kanalizacyjne wykonane z polipropylen (PE),

- długość sieci: Sichówek 4,8 km, Sichów  8,5 km,

 - tłocznia ścieków: 1 szt.,

- ilość pompowni przydomowych: Sichówek 29 szt,. Sichów 94 szt.,

- Inwestycja polegała na wykonaniu sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Sichów i Sichóek z przerzutem ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej we wsi Słup. Zadnie pozostałe wykonane przy współudziale środków europejskich ( ok. 40 %) w trakcie jego realizacji wykonano 123 przydomowe pompownie ścieków we wsiach Sichów i Sichówek które tłoczą ścieki do tłoczni zlokalizowanej w miejscowości Sichówek, która przesyła je do sieci kanalizacyjnej w Słupie.