OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Męcinka nr XV/91/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)