piątek, 03 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Męcinka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,poz 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą realizacji uchwały Nr XLVII/306/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2010 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/192/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów"

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

1) tekst jednolity studium (format PDF)

2) rysunek jednolity studium (format JPG)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie