Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, w związku z realizacją uchwały Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 26 listopada 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka" dla wskazania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Piotrowice

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

Pobierz: Projekt zmiany studium (format PDF)
Pobierz: Rysunek ujednolicony - projekt zmiany studium (format JPG)