Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2015 poz.199 z późn. zm. / oraz uchwały nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 800/4 w obr. Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Męcinka, w pok. nr 1 w godzinach 10 - 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki w Męcince - Męcinka nr 10.

Dokument -  treść obwieszczenia (format PDF)