Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr IX/72/2015 z 31 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszar działki nr 438 i 457dr w obr. Słup

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)