WYPŁACONE ŚWIADCZENIA
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE
W 2020 ROKU
1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 
 
  Zasiłki
celowe
Zasiłki
okresowe
Zasiłki
stałe
Domy
Pomocy
Społecznej
Usługi
opie-
kuńcze
Osoby
skierowane
do Ośrodka
Wsparcia
Pomoc
rzeczowa
 
Wynagro-
dzenie za sprawowanie opieki
Sprawienie Pogrzebu  Schro-
nienie
I
il.  23  37 24 10 1  0  0 4 0 0
kw.  5150 14434,81 14163,27  24752,15 315  0  0  760 0 0
II il.  22  41 25 10  1  0  0 4  0 0
kw.  4580 15575,63 15234,74  24752,15  300  0  0 760  0 0
 III il. 17  43 25 10 1  0  0 4 0 0
kw.  3150  16341,53 15234,74 25430,16 330  0  0  760 0 0

IV

il.  20 43  28  10  0  0  0 4  0 0
kw.  3480  16676,97 16628,90 25547,84  0  0  0 760 0  0
V il.  19  41  28 10 0  0  0 4 0  0
kw.  4440  16096,13 16628,90 25432,25  0  0  0 760 0 0

VI

il. 16 37  27  10  0  0  0  4 0 0
kw.  3130 14362,55  15983,90  24703,24 0  0  0 760 0 0

VII

il. 18  38  28  12 0  0  0 4 0 0
kw.  4080,30  14194,09  16068,25 27677,46 0  0  0 760  0 0
 VIII  il.  18 33 27 12 0 0  0 4  0 0
 kw.  3945  12682,96 15583,09 30693,46  0  0  0  760 0  0
 IX  il.  21 34 27 12 0 0 0  4 0 0
 kw.  5970 12814,46 15520,25 29766,91 0 0  0 760 0 0
 X  il.  20  32 28 12 0  1  0 4 0 0
 kw  4675 12243,37 16165,25 29375,11  0  0  0 760 0  0
 XI  il. 18 33  29 12  0  1  0  4  0 0
 kw  3800  12593,87  16810,25  21150,07 0  0  0 760 0  0
 XII  il.  16  35 29 12  0  0  0 4 0  0
 kw  4080  13367,96  16810,25  29152,86  0  0  0 760 0  0

2. Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu”
RODZAJ ŚWIADCZENIA I II  III IV V

VI

VII

 VIII

 IX

X  XI  XII
KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM (zł)  0  2111  2845 86,40 7644 812,68 4410 0  0 732,20 6630  1735
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM w tym:  0  21  22  21 12  12  12 0  0 14 14  14
 - w formie zasiłku celowego (zł)  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0  0 0
 
3. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 
 
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 Styczeń  Luty Marzec  Kwiecień  Maj

 Czerwiec

Lipiec 

 Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad Grudzień
Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw.

Ilość

 Kw.

Ilość 

Kw.  

Ilość 

 Kw.   Ilość   Kw. Ilość    Kw.  Ilość  Kw.  Ilość  Kw. Ilość
ZASIŁKI RODZINNE:  33043,04 223  31326,00 225 32779,20 241 35437,54 212  32448,40 224  31334,40 217 31557,90 158 32262,34 263 274448,68 215 28581,76 218 20247,60 158 20247 158
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt urodzenia dziecka
 0 0  0 0  1000 1  2000 2  0 0  0 0  0 0 0  0  0 0 0  0 1000 1 1000 1
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 1536,00 4  1600,00 4  1600,0 4  1600,0 4  1600,0 4  1600,0 4  1320  3  1200 3 1320 3 1320  3  800 2 800 2
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt samotnego wychowywania dziecka
1158 6  1351 7 1351 7 1351  7  1351 7 1351  7  1351 7 1351  7  1351  7  1351 7  1737  9  1737 9
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
970 10 970 10  970 10 970  10 970 10 970  10  970 10   970 10  970  10  970  10  970  10  970   10
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt rozpoczęcia roku szkolnego
 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  0  0 0 0 14800 148 0 0  0  0  0 0
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
 3469 47  3469 47 3469 47 3469  47 3469  47  3469 47  0 0 0 0 3469   47  3469  47 2484 36  2484  36
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2185 23 2185 23  2185 23 2185  23 2185  23 2185  23  2185 23   2185 23  2185  23   2185 23   2185 23  2185  23 
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 24174,08 112 24174,08 112 24174,08 112 21584 100 23958,24 111 23958,24 111  25253,28 117 23310,70 108  23310,70 108  23310,70  108   23310,70 108  23310,70  108 
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE  23790 13 23790 13 23790  13 23790 13  25620 14  25620 14  23790 13  25620 14   25620 14 25620  14   25620  14  25620 14 
ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE  11988,40 14  11152,60 13 10931,40  14 10352,60   13  10800,60 13 9285,20 11  7459,50 10 5781,20 8 7052,30  7 7987,90 9  5176 6 4980  6
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 1860 3 1860   3 1860   3  1860  3  1860  3 1860   3 1860   3  1860 3 1860  3 1860   3 620  1 1240 2
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA  620 1 620  1 620  1 620  1 620  1  620 1  620 1  620 1  620 1 620  1 620  1 620   1
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
 1000 1 2000 2  0 0  2000  2  1000 1 1000 1  0 0 2000  2  1000 1 4000 4  3000  3 3000 3

RAZEM

105793,52 457 104497,88 460 104729,68 476  107219,14 437 105881,64  457  103252,84  449  96366,68  345  97160,26  442 111006,70 587 101275,38  447  87770,32 379 88173 373
 

4. Świadczenie wychowawcze wypłacone w 2020r.


  Świadczenia wychowawcze
Styczeń ilość 869
kwota 433 362
Luty ilość 870
kwota 432 869
Marzec ilość 875
kwota 435 246
Kwiecień ilość 897
kwota 447 457
Maj ilość 866
kwota 432 274
Czerwiec ilość 869
kwota 432 498
Lipiec ilość 885
kwota 441 788
 Sierpień  ilość 875
 kwota 435 603
 Wrzesień  ilość 906
 kwota 450 517
 Październik   ilość 918
  kwota 457 339
 Listpad   ilość 897
  kwota 447 100
 Grudzień  ilość 1022
kwota 507 996