Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 23 lipca 2019 r. w raporcie VII ogłosił na terenie Gminy Męcinka zagrożenie wystąpienia suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:
- zboża jare
- kukurydza na ziarno
- kukurydza na kiszonkę
- krzewy owocowe
- rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:
- krzewy owocowe

Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy do dnia 02.08.2019r. mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:
- mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
- wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/