piątek, 03, kwiecień 2020

Przetarg unieważniony i rozpisany powtórnie.

 

22 kwietnia br. gmina unieważniła przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z powodu konieczności zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie gromadzenia odpadów selektywnych. Drugi przetarg ogłoszono w dniu 30 kwietnia br. Zainteresowane firmy, które spełniają warunki, mogą złożyć oferty do 8 maja 2013 r. do godz. 11:00. Dokumenty dostępne są na stronie www.mecinka.pl w zakładce „przetargi”.

Gmina kupi worki.

 

11 kwietnia br. Wojewoda Dolnośląski opublikował w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego uchwałę Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 kwietnia 2013 r. Właściciele zamieszkujący nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, otrzymają do końca czerwca worki z opisem zawartości, poprzez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę wywozową.

INFORMACJA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 ze zmianami): „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.” 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH

COM-D rozwiąże

 

W związku z przejęciem z dniem 01 lipca 2013r. przez Gminę Męcinka zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne i Handlowe "COM - D" Sp. z o. o. w Jaworze informuje, że zamieści przy kwietniowych fakturach informację, iż z dniem 30 czerwca 2013r. rozwiąże umowy z klientami z terenu Gminy Męcinka

Czytaj więcej: COM-D rozwiąże

DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

 

Do urzędu gminy zaczęły wpływać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druk do wypełnienia jak i wzór są w  zakładce „Deklaracja”. W formie papierowej deklaracja dostępna jest też u sołtysów. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. Można złożyć ją osobiście w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Męcinka; Męcinka 11, 59-424 Męcinka. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnie zawartej umowy z firmą na wywóz odpadów komunalnych. Osoby, które będą składać deklarację w urzędzie gminy, po okazaniu umowy mogą liczyć na bezpłatne jej skserowanie i zwrot okazanego egzemplarza umowy.

Wypowiadać czy nie? - stanowisko Ministerstwa Środowiska

Czytaj więcej: DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

DRUGI KONKURS BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

 
Rozpisany przez Wójta Gminy Męcinka drugi konkurs na kolorowankę graficzną i graficzno-tekstową, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-13 lat, adresowany do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę nie przyniósł rozstrzygnięcia. Powodem był brak ofert, których termin złożenia upłynął 19 marca 2013 r.
Top!
Top!