sobota, 27, listopad 2021

Gmina kupi worki.

 

11 kwietnia br. Wojewoda Dolnośląski opublikował w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego uchwałę Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 kwietnia 2013 r. Właściciele zamieszkujący nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, otrzymają do końca czerwca worki z opisem zawartości, poprzez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę wywozową.

INFORMACJA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 ze zmianami): „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.” 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH

COM-D rozwiąże

 

W związku z przejęciem z dniem 01 lipca 2013r. przez Gminę Męcinka zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne i Handlowe "COM - D" Sp. z o. o. w Jaworze informuje, że zamieści przy kwietniowych fakturach informację, iż z dniem 30 czerwca 2013r. rozwiąże umowy z klientami z terenu Gminy Męcinka

Czytaj więcej: COM-D rozwiąże

DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

 

Do urzędu gminy zaczęły wpływać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druk do wypełnienia jak i wzór są w  zakładce „Deklaracja”. W formie papierowej deklaracja dostępna jest też u sołtysów. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. Można złożyć ją osobiście w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Męcinka; Męcinka 11, 59-424 Męcinka. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnie zawartej umowy z firmą na wywóz odpadów komunalnych. Osoby, które będą składać deklarację w urzędzie gminy, po okazaniu umowy mogą liczyć na bezpłatne jej skserowanie i zwrot okazanego egzemplarza umowy.

Wypowiadać czy nie? - stanowisko Ministerstwa Środowiska

Czytaj więcej: DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

DRUGI KONKURS BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

 
Rozpisany przez Wójta Gminy Męcinka drugi konkurs na kolorowankę graficzną i graficzno-tekstową, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-13 lat, adresowany do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę nie przyniósł rozstrzygnięcia. Powodem był brak ofert, których termin złożenia upłynął 19 marca 2013 r.

FREKWENCJA NA ZEBRANIACH "ODPADOWYCH"

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA UPRAWNIONYCH

LICZBA OSÓB NA ZEBRANIU

%

1.

Muchów

139

41

29,5

2.

Stanisławów

114

14

12,3

3.

Przybyłowice

186

35

18,8

4.

Małuszów

298

29

9,7

5.

Kondratów

229

26

11,4

6.

Pomocne

316

38

12,0

7.

Sichówek

65

18

27,7

8.

Piotrowice

793

46

5,8

9.

Męcinka

625

56

9,0

10.

Chełmiec

312

35

11,2

11.

Słup

195

24

12,3

12.

Myślinów

158

28

17,7

13.

Sichów

285

32

11,2

14.

Chroślice

202

29

14,4

Top!
Top!