Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Drukuj
 
poniedziałek, 26, czerwiec 2017 18:00
W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2017 r. ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 XII 2016 r. - Dz.U. z 2017 r, poz.19) zmian w zakresie sposobu selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że na terenie Gminy Męcinka obowiązywać będzie dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów w podziale na frakcje :

- szkło białe i kolorowe / worek zielony/,
- tworzywa sztuczne i papier /worek niebieski/

do dnia 31.12.2019 r.

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia „1. Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów, o których mowa w § 4 lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 2. Pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się napisami, o których mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 3. Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.”

Gmina Męcinka zawarła w dniu 21 grudnia 2016 r. umowę na usługę odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych położonych na terenie gminy Męcinka na okres do 31 grudnia 2019 r. zatem dotychczasowy sposób segregowania odpadów do dnia 31.12.2019 r. pozostaje prawidłowy.