czwartek, 08, grudzień 2022

Prawo odpadowe

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
art.86 Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.
W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkty odbioru odpadów problemowych, a powstające odpady będą przekazywane do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Na czym polega nowy system:

1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy.
3. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
6. Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek handlowych, usługowych, podmiotów publicznych.
7. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji).
8. Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.
9. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.
10. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
11. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.
12. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na jednym osiedlu (rejonie) wszyscy właściciele nieruchomości będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
13. Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach składania deklaracji i nowych warunkach funkcjonowania systemu.
14. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

 
Gminy zobowiązane zostały do osiągnięcia poziomu 50% recyklingu. opakowaniowych wytwarzanych na swoim terenie do 2020 r. Oznacza to konieczność zbiórki około 60-70 kg tych odpadów przez jednego mieszkańca w ciągu roku. Aktualnie średnia dla województwa dolnośląskiego wynosi 10 kg/ osobę.

Opłata ponoszona przez mieszkańców naliczana może być od:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo:
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego lub gospodarstwa domowego.
Decyzja w tej sprawie określana jest uchwałą rady gminy.

Strona Ministerstwa Środowiska


Podstawa prawna:

 

Top!
Top!