Poziomy recyklingu

Drukuj
 
piątek, 04, lipiec 2014 00:00

Jednym z głównych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 ze zmianami ) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Do pobrania - poziomy recyklingu (format PDF)