o wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, pozwolenia na: Budowę sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 (dz. nr 208/6, AM-9, obręb Przedmieście, jedn. ewid. Jawor w ramach zadania
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice z wpięciem do systemów w Jaworze".

Treść obwieszczenia