czwartek, 08, grudzień 2022

Przedsiębiorcy

 

Rada Gminy Męcinka nie podjęła uchwały w sprawie objęcia opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (instytucje, firmy, zakłady, sklepy itp.)

To oznacza, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponieważ w gminie nie ma specjalnej gminnej jednostki organizacyjnej zajmującej się odbieraniem ścieków i odpadów komunalnych, to właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni posiadać umowę z jedną z firm wpisanych do rejestru prowadzonego przez wójta gminy.

Wykaz firm zawarty jest w zakładce „ Firmy obsługowe”.

Top!
Top!