czwartek, 06, październik 2022

COM-D rozwiąże

 

W związku z przejęciem z dniem 01 lipca 2013r. przez Gminę Męcinka zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne i Handlowe "COM - D" Sp. z o. o. w Jaworze informuje, że zamieści przy kwietniowych fakturach informację, iż z dniem 30 czerwca 2013r. rozwiąże umowy z klientami z terenu Gminy Męcinka

Czytaj więcej: COM-D rozwiąże

DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

 

Do urzędu gminy zaczęły wpływać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druk do wypełnienia jak i wzór są w  zakładce „Deklaracja”. W formie papierowej deklaracja dostępna jest też u sołtysów. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. Można złożyć ją osobiście w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Męcinka; Męcinka 11, 59-424 Męcinka. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnie zawartej umowy z firmą na wywóz odpadów komunalnych. Osoby, które będą składać deklarację w urzędzie gminy, po okazaniu umowy mogą liczyć na bezpłatne jej skserowanie i zwrot okazanego egzemplarza umowy.

Wypowiadać czy nie? - stanowisko Ministerstwa Środowiska

Czytaj więcej: DEKLARACJE WPŁYWAJĄ -NIEZBĘDNA UMOWA

DRUGI KONKURS BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

 
Rozpisany przez Wójta Gminy Męcinka drugi konkurs na kolorowankę graficzną i graficzno-tekstową, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-13 lat, adresowany do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę nie przyniósł rozstrzygnięcia. Powodem był brak ofert, których termin złożenia upłynął 19 marca 2013 r.

FREKWENCJA NA ZEBRANIACH "ODPADOWYCH"

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA UPRAWNIONYCH

LICZBA OSÓB NA ZEBRANIU

%

1.

Muchów

139

41

29,5

2.

Stanisławów

114

14

12,3

3.

Przybyłowice

186

35

18,8

4.

Małuszów

298

29

9,7

5.

Kondratów

229

26

11,4

6.

Pomocne

316

38

12,0

7.

Sichówek

65

18

27,7

8.

Piotrowice

793

46

5,8

9.

Męcinka

625

56

9,0

10.

Chełmiec

312

35

11,2

11.

Słup

195

24

12,3

12.

Myślinów

158

28

17,7

13.

Sichów

285

32

11,2

14.

Chroślice

202

29

14,4

TROCHĘ STATYSTYKI

 
Wg raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku w Polsce wytworzono 12 mln 129 tys. Mg odpadów komunalnych. W ciągu roku Polacy „poprawili” swój wynik o 2,2%, czyli 90 tys. Mg.  Polska jest szóstym największym wytwórcą odpadów w UE. Przekroczyliśmy barierę 300 kg śmieci komunalnych na jednego obywatela. W 2011 r. było to już 315 kg na mieszkańca tj. o 3 kg więcej niż w 2010 r. Prawie 70 % śmieci pochodziło z gospodarstw domowych. Handel, mały biznes, biura i instytucje odpowiedzialne były za jedną czwartą odpadów. Resztę wypełniły odpady z usług komunalnych (np. czyszczenie ulic). Firmy prywatne, zebrały 58% śmieci, a samorządowa konkurencja ponad 40%. Prawie 2% zebrały firmy o mieszanym akcjonariacie.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Na konkursy rozpisane przez Wójta Gminy Męcinka, adresowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę dot. nowego systemu gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi na terenie gminy wpłynęły:
1) na kolorowankę graficzną dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jedna oferta,
2) na kolorowankę graficzno-tekstową dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat nie wpłynęła żadna oferta.

Na prezentację multimedialną przeznaczoną dla uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjalistów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy,uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, wpłynęło 5 ofert.

Czytaj więcej: KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Więcej artykułów…

Top!
Top!